Debattartikel: Nej, Sverige ska inte legalisera cannabis

Resultaten av den restriktiva politiken har varit jämförelsevis goda. Den andel av befolkningen som använder narkotika är låg i vårt land. I jämförelser av drogvanor hos 16-åringar i ett trettiotal länder i Europa, ligger Sverige mycket lågt när det gäller narkotika. I vårt land kan innehav och bruk av narkotika kan straffas, men det sker normalt med böter. Relativt få personer sitter i fängelse på grund av drogrelaterade brott.

De allvarliga problem som ändå finns, menar vi måste lösas enligt följande:

1. Agera mot opioidläckaget för att få ner dödstalen

Årligen dör närmare 1 000 personer en för tidig död kopplat till narkotikamissbruk. Det är mer än tre gånger så många som dör i trafiken. Den kraftiga ökningen av dödstalen under det senaste decenniet beror så gott som uteslutande på ökat missbruk av opioidbaserade läkemedel såsom metadon, buprenorfin, tramadol och fentanyler.

Det är därför angeläget att stoppa läckaget av opioider från sjukvården ut till den illegala marknaden. Insmuggling av läkemedel och syntetiska droger måste också förhindras.

2. Gör missbruksvården mer tillgänglig

Missbruksvården är i dag inte lika tillgänglig som tidigare. Delvis beror det på brister i organisationen och på otillräckligt samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillgången till underhållsbehandling för heroinister med metadon och buprenorfin har ökat. Det är bra. Men den ökade tillgången till medicinsk behandling har inte matchats av möjligheter till rehabilitering och andra insatser från socialtjänsten. Om behandlingen sköts väl hjälper den många till ett ordnat liv, men om den sköts dåligt och läckage av läkemedlen sker till den svarta marknaden riskerar den istället att öka problemen.

Det behövs en bättre missbruksvård så att de som har fastnat i tungt missbruk kan rehabiliteras och återintegreras in i samhället.

Det är en investering som lönar sig i det långa loppet.

3. Nej till legalisering av cannabis

Nationella folkhälsoenkäten visar att runt en procent av den vuxna befolkningen har använt cannabis de senaste 30 dagarna. Cannabisförbudet är alltså någorlunda effektivt om man ser till befolkningens drogvanor.

Man kan diskutera hur narkotikapolitiken ska bedrivas och hur polis och myndigheter ska agera. Men därifrån till att förespråka legalisering är ett stort steg. En sådan skulle innebära att kommersiella intressen gavs tillträde till marknaden. Tobaksindustrin ligger redan långt framme och hoppas kunna etablera en ny marknad då tobaksrökningen minskar.

Det är nödvändigt att säga nej till legalisering av cannabis.

4. Polisen måste prioritera det förebyggande arbetet

Det är viktigt att få fram metoder och system där polisen kan arbeta effektivt mot langning och illegal införsel.

Polisen måste få ett tydligare uppdrag att utveckla metoder och ingripa mot langningen av heroin och få de resurser som krävs.

Samtidigt måste polisen utveckla samarbetet med socialtjänst, skola och andra aktörer i lokalsamhället för att förhindra att narkotikabruk sprids bland ungdomar.

En kartläggning av män som gripits efter väpnade uppgörelser har visat att många är runt 20 år och bor kvar hemma. Cannabisaffärer är vanligt förekommande och hänger ofta ihop med annan brottslighet.
Narkotikafritt samhälle är ett bra mål.

Vissa debattörer vill ha en ny narkotikapolitik som går ut på att vi inte längre ska sträva mot ett narkotikafritt samhälle. Det enda målet skulle vara skademinskning. Skademinskning är aldrig fel, men får inte ställas i motsats till en restriktiv politik.

Insatserna måste komplettera varandra. Skulle man ersätta den nuvarande narkotikapolitiken med bara skademinskning skulle det innebära att många fastnade i narkotikamissbruk och beroende och att deras anhöriga drabbades.

Sven-Olov Carlsson, president, World Federation Against Drugs 
Peter Allebeck, Professor i socialmedicin, Karolinska Institutet 
Bengt Westerberg, f d Socialminister

Läs debattartikeln här: 
https://www.aftonbladet.se/a/dg5yz

Kunskapsseminarium 29/8: ”Ska samhället lägga sig i när folk använder narkotika?”

Inbjudan till kunskapsseminarium
Tisdagen den 29 augusti 2017 ______________________________________________________

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) inbjuder i samarbete med NBV till det andra seminariet i en serie av kunskapsseminarier gällande narkotika och narkotikapolitik. ”Ska samhället lägga sig i när folk använder narkotika?” och handlar om konsumtionsförbudet av narkotika.

I seminariet deltar representanter för polisen, socialtjänsten, MUMIN-projektet och frivilligorganisationer.

Datum: den 29 augusti 2017,
Tid: 13.00-16.00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Målgrupp för seminariet är NBVs och SLANs medlemsorganisationer samt nätverket ”Folkrörelser mot Droger”.

För planeringen är det nödvändigt med en föranmälan om deltagande.

OSA senast 23 augusti 2017: svenolov.carlsson@iogt.se Varmt välkomna!

Med hälsningar, Sven-Olov Carlsson Projektledare

Länk till Prevent don’t promote på Facebook.

Konferens: Sverige mot narkotika

I år går konferensen ”Sverige mot narkotika” av stapeln i Eskilstuna mellan den 20-21:a september. Toppmötet är en manifestation mot narkotika, där vi tillsammans arbetar för ett drogfritt samhälle. Du som engagerar dig i narkotikafrågan är varmt välkommen hit.​​

Du anmäler dig till konferensen här.  Skicka in din ansökan senast den 1:a september. Välkommen hit!

ENG: Update of of Cannabis and its medical use

Update of of Cannabis and its medical use

This update of cannabis and its medical use was commissioned by the Secretariat of the Expert Committee on Drug Dependence, Department of Essential Medicines and Health Products, World Health Organization.
This documentis not a comprehensive review of the literature on cannabis, but a summary of the current status of the field and a framework to incorporate new information as it arises.

Detta är publicerat på WHO och skriven av Professor Bertha K. Madras.
För att fortsätta läsa, klicka här.

”Bort med knarket från Sverige!”

Det var under rubriken lag och ordning i debatten som statsminister Stefan Löfven tog upp ämnet droger. Här finns en sammanfattning på Drugnews.

”Statsminister Stefan Löfvens (S) utspel i partiledardebatten om droger som ett gissel i samhället välkomnas av Sven-Olov Carlsson, projektledare i nykterhetsrörelsens samarbete för lyfta narkotikafrågan.”

Läs vår egna Sven-Olovs svar på detta på denna länk.

Nio principer för framtida svensk narkotikapolitik

1. Narkotikapolitiken ska baseras på kunskap och humanitet

2. Förebyggande arbete är grunden

3. Lägre bruk ger mindre skadeverkningar

4. Narkotikabruk är inte bara upp till den enskilde

5. Det ska vara lätt att få vård

6. Drogfrihet det långsiktiga målet

7. Vård är bara första steget – vägen mot återhämtning är lång

8. Samhällets reaktioner måste anpassas till människan

9. Den narkotikarelaterade dödligheten måste minska

För att läsa hela dokumentet, ladda ner det här.

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Styrelsen 2017-04-11