Om oss

PREVENT, DON’T PROMOTE
Uppdraget är att öka kunskaperna och engagemanget  i narkotikafrågan inom nykterhetsrörelsens och andra narkotikarestriktiva organisationer i Sverige.
Kraven på en liberaliserad narkotikapolitik och legalisering av illegala droger gör det nödvändigt att motverka en sådan utveckling. Legalisering signalerar att samhället givit upp och accepterar drogmissbruk. Man löser inte problemen genom att göra skadliga droger ännu mer lättillgängliga, billiga och socialt accepterade. För att förebygga att narkotikaproblem överhuvudtaget uppstår är det nödvändigt att preventiva insatser och samverkan prioriteras i arbetet.

EN SAMMANHÅLLEN NARKOTIKAPOLITIK
Vår vision är ett narkotikafritt samhälle. På väg mot visionen finns en rad viktiga delmål att uppnå där målet är ett bättre samhälle som inkluderar alla.
Basen för vårt arbete är den restriktiva narkotikapolitik som grundar sig på FNs Single Convention on Narcotic Drugs (1961, uppdaterad 1972), Convention on Psychotropic Substances (1971) samt Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988). Därtill kommer FNs Convention on the Rights of the Child (1990) där det slås fast att medlemsländerna ”skall vidta alla användbara åtgärder, inklusive lagstiftande, administrativa, sociala och utbildningsmässiga, för att skydda barn från illegal användning av narkotiska droger..”

ANDT-strategin på nationell nivå, som avser perioden 2016-2020 och som ersätter den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011, anger att det övergripande målet för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken ska vara detsamma som tidigare nämligen ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.

För att FN-konventionerna effektivt skall kunna försvaras krävs samarbete mellan myndigheter, organisationer, utbildningsväsende med flera. En liberaliserad narkotikapolitik är tyvärr vägen till ett samhälle med brist på solidaritet och humanitet. Därför är vår linje den restriktiva. En restriktiv narkotikapolitik är inte samma sak som en inhuman, tvärtom. Det handlar om kampen mot drogerna som en del av kampen för ett bättre samhälle som inkluderar alla.

Vi avvisar alla krav på legalisering av illegala droger. Legalisering signalerar att samhället givit upp och accepterar drogmissbruk. Man löser inte problemen genom att göra skadliga droger ännu mer lättillgängliga, billiga och socialt accepterade. De försök i denna riktning som gjorts genom historien har inte visat sig vara framgångsrika. Det är av utomordentlig vikt att prioritera preventiva insatser och samverkan i det narkotikapolitiska arbetet. Det arbete som krävs vilar på fyra hörnstenar:

Opinions- och folkbildning är en första viktig hörnsten. För att åtgärder mot narkotikamissbruk skall fungera måste de vara politiskt förankrade hos en majoritet av befolkningen. Här är adekvat information, såväl i skolan som i övriga samhället, a och o.

En andra hörnsten är en strikt och konsekvent narkotikakontroll. All befattning med narkotika, det vill säga produktion, konsumtion, innehav och överlåtelse skall bekämpas. Vi arbetar mot alla former av uppluckring av denna narkotikakontroll.

Den tredje hörnstenen är tidig upptäckt och insatser mot narkotikamissbruk. Här krävs en gemensam strategi på lokalplanet. Polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter måste samverka med organisationer och enskilda medborgare i arbetet med att tidigt bryta begynnande missbruk. Och det handlar inte bara om ungdomar. Ofta skildras narkotikaproblemen som ett ungdomsfenomen. Det är en felaktig analys, vilket bland annat visas av att gruppen av tunga missbrukare blir allt äldre. Majoriteten av alla narkotikamissbrukare är vuxna, liksom de som nyrekryteras till missbruk. Detta trots att en stor del av det så kallade experimentella bruket sker bland ungdomar. För att vi skall kunna minska narkotikaproblemen i samhället måste alla – även du och jag – ställa upp. En effektiv lösning kräver en gemensam, väl förankrad front.

Den fjärde hörnstenen är vård och behandling. Även om drogproblemet aldrig kan lösas helt genom vård, är det mycket viktigt att de som redan är beroende av droger ges en så bra hjälp och behandling som möjligt.